R E G U L A M I N
39. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej

1. Organizatorem Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej jest Rektorat Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 68.
2. Pielgrzymem staje się osoba, która otrzymała Identyfikator oraz Kartę Pielgrzyma po skończonym procesie rejestracji podczas Zapisów w dniach 2 – 4 sierpnia br. lub u Służby Zapisów w trakcie pielgrzymki. Wypełnienie formularza w portalu e-wapm.pl nie jest jednoznaczne z uzyskaniem statusu Pielgrzyma WAPM. Uczestnictwo w pielgrzymce jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
3. Dowodem udziału w pielgrzymce jest Karta Pielgrzyma i Identyfikator, które stanowią własność Organizatora WAPM. Własność ta przechodzi na pielgrzyma z momentem zakończenia pielgrzymki w Częstochowie.
4. Pielgrzym jest zobowiązany zawsze nosić przy sobie podpisaną przez siebie Kartę Pielgrzyma z kompletnie uzupełnionymi danymi, a także wyeksponowany w widocznym miejscu Identyfikator (zalecane jest korzystanie z dołączonej do niego smyczy).
5. Pielgrzym jest zobowiązany okazać Kartę Pielgrzyma i Identyfikator na wezwanie Organizatora lub Służb WAPM, a także dokument potwierdzający tożsamość.
6. Niepełnoletnie osoby muszą znajdować się pod opieką dorosłego opiekuna (jedna osoba dorosła może mieć pod opieką trzy osoby niepełnoletnie), którego dane powinny być wpisane w karcie niepełnoletniego pielgrzyma..
Podczas Zapisów na pielgrzymkę, należy dostarczyć „Zgodę rodziców / opiekuna niepełnoletniego pielgrzyma na udział w WAPM”, której wzór umieszczony jest na stronie internetowej Organizatora.
Dorosły opiekun bierze odpowiedzialność za zachowanie osób niepełnoletnich znajdujących się pod jego opieką.
7. Pielgrzymka jest wydarzeniem wyłącznie religijnym o charakterze pokutnym. Przyjmuje formę tzw. rekolekcji w drodze, która zobowiązuje pielgrzymów do czynnego uczestnictwa w codziennej Mszy Świętej, modlitwach oraz w pielgrzymkowym programie dnia.
8. Zasada miłości bliźniego i dobrego świadectwa wymaga od pielgrzymów postawy szacunku, wdzięczności, poszanowania godności innych, zachowania zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów, a także wzajemnej życzliwości i pomocy oraz dawania dobrego przykładu innym pielgrzymującym (w takim duchu przyjmujemy wszystkie obowiązki i nakazy). Wszystko, co otrzymujemy na pielgrzymce, jest darem od ludzi. Pamiętajmy, by dziękować za każdy przejaw bezinteresownej pomocy.
9. Zobowiązuje się Pielgrzyma do zachowania stosownego ubioru (tj. bluzek z zakrytymi ramionami i dekoltem, spódnic lub spodni, które sięgają za kolana).
10. Zabrania się spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających, a także kąpieli w rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych. Zakazane są wszelkie zachowania i czynności mogące narazić na niebezpieczeństwo Pielgrzyma oraz inne osoby, a także sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Pielgrzym odmawia sobie spożywania lodów podczas pielgrzymki, traktując to jako wyrzeczenie w duchu pokuty.
12. Pielgrzym zawsze idzie drogą, by nie zniszczyć pól ani łąk. Miejsce przemarszu i postoju pielgrzymki pozostawia czyste. Odpady wyrzucamy do worków na śmieci zapewnionych każdorazowo przez służbę porządkową.
13. Pielgrzym idzie tylko i wyłącznie w tej grupie pielgrzymkowej, do
której jest zapisany. Nie wolno wyprzedzać własnej grupy ani czoła
pielgrzymki. Zabrania się opuszczania kolumny marszowej podczas
drogi, a podczas postojów należy pozostawać w pobliżu własnej grupy.
Zabrania się używania hulajnóg, rowerów i innych środków komunikacji, utrudniających zwarty przemarsz kolumny pieszej. Powyższe nie dotyczy wózków dziecięcych, które powinny poruszać się na przedzie lub tyle grupy, zgodnie z zarządzeniem służby porządkowej.
14. Pielgrzym nocuje wraz ze swoją grupą w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Pielgrzym powinien posiadać swój namiot lub mieć zapewnione miejsce w czyimś namiocie (zakaz koedukacyjnych noclegów – patrz pkt. 15), ponieważ Organizator nie zapewnia Pielgrzymom „noclegów pod dachem”.
15. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do porannej pobudki. W tym czasie pielgrzymi powinni przebywać w swoich namiotach lub kwaterach. Nie wolno rozbijać namiotów przed wejściem całej grupy na nocleg. Na pielgrzymce noclegi koedukacyjne są zabronione (nie dotyczy małżeństw).
16. Ze względu na bezpieczeństwo pielgrzymów oraz gospodarzy i ich mienia, obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk i używania otwartego ognia na noclegach, palenia świec w namiotach i w obrębie gospodarstw, jak również zabierania na pielgrzymkę broni wszelkiego rodzaju, niebezpiecznych przedmiotów lub substancji chemicznych, w tym odurzających.
17. Goście mogą odwiedzać pielgrzymów w ciągu dnia lub na postojach noclegowych do godziny 22:00, przy czym pielgrzym jest odpowiedzialny za zachowanie osób, które go odwiedzają.
18. Osoby odwiedzające nie mogą przyłączać się do grupy pielgrzymkowej bez wcześniejszej rejestracji u Służby Zapisów.
19. Niedozwolony jest wjazd samochodów osób odwiedzających na teren noclegu oraz przejazd za grupą w trakcie przemarszu, a także jazda samochodem odwiedzającym pomiędzy postojami wypoczynkowymi.
20. Pielgrzym nie może posiadać własnego transportu towarzyszącego ani korzystać z innych środków transportu poza pojazdami WAPM, które posiadają specjalne identyfikatory.
21. Pielgrzymów zwiezionych do siedziby Centrum Medycznego obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu Centrum Medycznego aż do czasu rozwiezienia pielgrzymów na wyznaczone im miejsca noclegowe (po wejściu grup).
Gdy z przyczyn medycznych Służba Medyczna lub Centrum Medyczne zalecą rezygnację z dalszego pielgrzymowania (wpis w karcie pielgrzyma), Pielgrzym kontynuuje swój udział wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
22. Pielgrzym jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń wszystkich Służb WAPM, w szczególności służb porządkowych.
23. Za naruszenie regulaminu WAPM Pielgrzym może zostać upomniany przez Księdza Przewodnika lub, stosownie do wagi naruszenia, usunięty z pielgrzymki.
24. Pielgrzymowi, który został dyscyplinarnie usunięty z pielgrzymki lub zrezygnował z udziału w pielgrzymce nie przysługuje zwrot ‘wpisowego’. Taka osoba sama pokrywa koszty powrotu do swojego miejsca zamieszkania. W przypadku osób niepełnoletnich wykluczenie z Pielgrzymki zobowiązuje rodziców do bezzwłocznego osobistego odebrania dziecka. Do tego czasu opiekę nad nim sprawuje pełnoletni opiekun.
25. Zabrania się prowadzenia akcji reklamowych, jak również wszelkiej sprzedaży bez zgody Organizatora. Zgoda taka powinna być wyrażona w formie pisemnej.
26. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas pielgrzymki.
27. Organizator Pielgrzymki (w jego imieniu Służba Medialna) ma prawo do utrwalania wizerunku pielgrzymów, w szczególności zdjęć i filmów, oraz umieszczania ich na stronach internetowych Organizatora, a także w mediach społecznościowych. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania zebranych materiałów w celach promocyjnych oraz archiwalnych.
28. Organizator nie ubezpiecza pielgrzymów. W razie wypadku lub potrzeby hospitalizacji Pielgrzym powinien mieć prawo do świadczeń z powszechnego systemu ochrony zdrowia albo wykupione ubezpieczenie NNW oraz KL we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za koszty wynikłe z braku posiadania stosownych ubezpieczeń.
29. Administratorem Danych Osobowych Pielgrzymów jest Organizator, tj. Rektorat Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 68.
Dane osobowe zbierane są w zakresie niezbędnym do organizacji pielgrzymki, jej bezpiecznego i prawidłowego przebiegu, a także w celach promocji WAPM, zgodnie z pkt. 27 Regulaminu.
Dane osobowe zbierane są oraz przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione przez Organizatora, co potwierdza identyfikator lub inny dokument, wydany przez Organizatora.
Pielgrzym ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu realizacji ww uprawnień należy przesłać żądanie na: pielgrzymkawapm@gmail.com lub korespondencyjnie.
Dane osobowe nie będą przekazywane na zewnątrz, chyba że wynikać to będzie z przepisów prawa lub z imperatywu bezpieczeństwa Pielgrzyma/ów (powyższe nie dotyczy upubliczniania wizerunku Pielgrzyma, na zasadach określonych w pkt. 27 Regulaminu). Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pielgrzyma następuje w trakcie zapisu na WAPM. Wyrażenie zgody jest konieczne i wymagane do zapisania się na Pielgrzymkę. Wycofanie zgody lub żądanie usunięcia danych osobowych podczas trwania WAPM jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Pielgrzymce (dotyczy wyłącznie danych wymaganych do zapisu).
30. Prawo do interpretacji poszczególnych punktów regulaminu WAPM zastrzega sobie Brat Przewodnik Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej, ks. Krzysztof Siwek.