R E G U L A M I N

41. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej

Dział 1: Przepisy Ogóle

 1. Organizatorem Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej (dalej: WAPM) jest Rektorat Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 68, reprezentowany przez Rektora Kościoła Akademickiego św. Anny (Księdza Przewodnika WAPM).
 2. Pielgrzymem staje się osoba, której został wydany Znaczek oraz Karta Pielgrzyma (Pakiet Pielgrzyma) po ukończonym procesie rejestracji podczas Zapisów Online. Wypełnienie formularza, udostępnionego na stronie pielgrzymki (wapm.waw.pl), nie jest jednoznaczne z uzyskaniem statusu Pielgrzyma. Uczestnictwo w pielgrzymce jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, a także spełnieniem wymogów w nim przewidzianych.
 3. Dowodem udziału w pielgrzymce jest Karta Pielgrzyma i Znaczek, które stanowią własność Organizatora. Własność ta przechodzi na pielgrzyma z momentem zakończenia pielgrzymki w Częstochowie.
 4. Pielgrzym jest zobowiązany zawsze nosić przy sobie podpisaną przez siebie Kartę Pielgrzyma z kompletnie uzupełnionymi danymi, a także wyeksponowany w widocznym miejscu Znaczek.
 5. Pielgrzym jest zobowiązany okazać Kartę Pielgrzyma i Znaczek na wezwanie Organizatora lub Służb WAPM, a także dokument potwierdzający tożsamość.
 6. Niepełnoletnie osoby muszą znajdować się pod opieką dorosłego opiekuna (jedna osoba dorosła może mieć pod opieką trzy osoby niepełnoletnie), którego dane powinny być wpisane w karcie niepełnoletniego pielgrzyma.
  Podczas Zapisów Online na pielgrzymkę Formularz rejestracyjny wypełnia za niepełnoletniego pielgrzyma jego rodzic / opiekun prawny. W procesie rejestracji należy załączyć podpisaną „Zgodę rodziców / opiekuna niepełnoletniego pielgrzyma na udział w WAPM”, której wzór umieszczony jest na stronie internetowej Organizatora.
  Dorosły opiekun bierze odpowiedzialność za zachowanie osób niepełnoletnich znajdujących się pod jego opieką.
 7. W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe nie manifestujące jakichkolwiek objawów, które mogą wskazywać na zakażenie SARS-CoV-2, które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem pielgrzymki.
  W przypadku osób, które w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki przebywały poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Organizator jest uprawniony do indywidualnej decyzji o dopuszczeniu do uczestnictwa w WAPM, uzależnionej od oceny transgranicznego ryzyka epidemicznego; jak również dopuszczenia pod warunkiem przedstawienia negatywnego testu na koronawirusa, uzyskanego w określonym przedziale czasu.
 8. Służba Zapisów, wydaje Pakiet Pielgrzyma, po wysłaniu pocztą elektroniczną Potwierdzenia Zapisu Online na WAPM, uzależnionego od pozytywnej weryfikacji spełnienia wymogów określonych Regulaminem, w szczególności prawidłowego dokonania czynności rejestracyjnych oraz złożenia oświadczeń w formie elektronicznej, /lub na żądanie – papierowej/ (o treści wskazanych w Załączniku B do Regulaminu). Służba Zapisów weryfikuje zwłaszcza okoliczność:
  a) prawidłowego i pełnego wypełnienia Formularza rejestracyjnego, w szczególności zawierającego niezbędne dane osobowe do uczestnictwa w pielgrzymce,
  b) oświadczenia o byciu osobą zdrową, o czym mowa w pkt. 7,
  c) oświadczenia o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury oraz inne badania medyczne, o którym mowa w pkt. 31,
  d) dobrowolnego oświadczenia o byciu „osobą zaszczepioną przeciw COVID-19”, w rozumieniu §3. ust. 2 pkt 14) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (z późn. zm.) lub osobą niezaszczepioną. Niezależnie od wymogu złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej, Służba Zapisów może żądać przedłożenia „zaświadczenia o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19” lub „unijnego certyfikatu COVID” (w tym w formie elektronicznej), celem weryfikacji statusu osoby zaszczepionej. Odmowa udzielenia w/w informacji stanowi podstawę do uznania za osobę niezaszczepioną,
  d) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych tj. dot. zdrowia, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,
  e) oświadczenia o akceptacji Regulaminu 41. WAPM,
  f) „Zgody rodziców / opiekuna niepełnoletniego pielgrzyma na udział w WAPM”, jeżeli jest wymagana zgodnie z pkt. 6,
  g) zrealizowania płatności elektronicznej lub dokonanej w inny sposób na poczet opłaty wpisowej na pielgrzymkę, w wysokości określonej w Załączniku A do Regulaminu – nie dotyczy osób zwolnionych z wnoszenia opłaty przez Organizatora.
 9. Wycofanie wymaganych zgód lub oświadczeń, wyszczególnionych w pkt. 8 przez Pielgrzyma, skutkuje rezygnacją z uczestnictwa w pielgrzymce.
 10. Służba Zapisów prowadzi zapisy do wyczerpania limitu, nałożonego przez GIS w Wytycznych, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Służba Zapisów może dalej przyjmować Zapisy Online na listę rezerwową, z której w przypadku zwolnienia się limitu wg kolejności zapisów osoba zarejestrowana może stać się Pielgrzymem, po dokonaniu finalizacji procesu rejestracji i otrzymaniu od Służby Zapisów Potwierdzenia Zapisu Online na WAPM, zgodnie z pkt. 8.
 11. Organizator może określić względy pierwszeństwa przy zapisie na pielgrzymkę, w ramach limitu, o którym mowa w pkt. 10. W szczególności mogą być to: a) osoby, które z obiektywnych przyczyn nie mogły się poddać szczepieniu np. przeciwskazań zdrowotnych, b) osoby pełniące funkcje w grupowych lub pielgrzymkowych służbach.

Dział 2:  Przepisy porządkowe oraz bezpieczeństwa

 1. Pielgrzymka jest wydarzeniem wyłącznie religijnym o charakterze pokutnym. Przyjmuje formę tzw. rekolekcji w drodze, która zobowiązuje pielgrzymów do czynnego uczestnictwa w codziennej Mszy Świętej, modlitwach oraz w pielgrzymkowym programie dnia.
 2. Zasada miłości bliźniego i dobrego świadectwa wymaga od pielgrzymów postawy szacunku, wdzięczności, poszanowania godności innych, zachowania zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów, a także wzajemnej życzliwości i pomocy oraz dawania dobrego przykładu innym pielgrzymującym (w takim duchu przyjmujemy wszystkie obowiązki i nakazy). Wszystko, co otrzymujemy na pielgrzymce, jest darem od ludzi. Pamiętajmy, by dziękować za każdy przejaw bezinteresownej pomocy.
 3. Zobowiązuje się Pielgrzyma do zachowania stosownego ubioru (tj. bluzek z zakrytymi ramionami i dekoltem, spódnic lub spodni, które sięgają za kolana).
 4. Zabrania się spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających, a także kąpieli w rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych. Zakazane są wszelkie zachowania i czynności mogące narazić na niebezpieczeństwo Pielgrzyma oraz inne osoby, a także sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Pielgrzym odmawia sobie spożywania lodów podczas pielgrzymki, traktując to jako wyrzeczenie w duchu pokuty.
 6. Pielgrzym zawsze idzie drogą, by nie zniszczyć pól ani łąk. Miejsce przemarszu i postoju pielgrzymki pozostawia czyste. Odpady wyrzucamy do worków na śmieci zapewnionych każdorazowo przez służbę porządkową.
 7. Pielgrzym idzie tylko i wyłącznie w grupie pielgrzymkowej, do której jest zapisany. Nie wolno wyprzedzać własnej grupy ani czoła pielgrzymki. Zabrania się opuszczania kolumny marszowej podczas drogi, a podczas postojów należy pozostawać w pobliżu własnej grupy. Bezwzględnie zakazane jest łączenie się grup jak również mieszanie się pielgrzymów między grupami – za wyjątkiem sytuacji, gdy Organizator postanowi inaczej.
 8. Zabrania się używania hulajnóg, rowerów i innych środków komunikacji, utrudniających zwarty przemarsz kolumny pieszej. Powyższe nie dotyczy wózków dziecięcych, które powinny poruszać się na przedzie lub tyle grupy, zgodnie z zarządzeniem służby porządkowej.
 9. Pielgrzym nocuje wraz ze swoją grupą w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Pielgrzym musi posiadać swój własny namiot. Dopuszcza się nocleg we wspólnym namiocie jedynie przez członków tej samej rodziny, z zastrzeżeniem pkt. 21. (zakaz koedukacyjnych noclegów). Organizator nie zapewnia Pielgrzymom „noclegów pod dachem”.
 10. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do porannej pobudki. W tym czasie pielgrzymi powinni przebywać we własnych namiotach. Nie wolno rozbijać namiotów przed wejściem całej grupy na nocleg. Na pielgrzymce noclegi koedukacyjne są zabronione (nie dotyczy małżeństw).
 11. Ze względu na bezpieczeństwo pielgrzymów oraz gospodarzy i ich mienia, obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk i używania otwartego ognia na noclegach, palenia świec w namiotach i w obrębie gospodarstw, jak również zabierania na pielgrzymkę broni wszelkiego rodzaju, niebezpiecznych przedmiotów lub substancji chemicznych, w tym odurzających.
 12. Surowo zabronione są odwiedziny pielgrzymów przez osoby nieuczestniczące w pielgrzymce. W przypadku dołączenia do pielgrzymki osób niezapisanych na WAPM, Organizator jest uprawniony do odesłania osób dołączających wraz z usunięciem z pielgrzymki odwiedzanych pielgrzymów.
 13. W grupie pielgrzymkowej mogą iść wyłącznie pielgrzymi zapisani na WAPM. Zakazane jest wejście na teren zajmowany przez grupę pielgrzymkową przez inne osoby, z wyłączeniem gospodarzy danego miejsca.
 14. Niedozwolony jest wjazd samochodów na teren noclegów i miejscowości noclegowych, przejazd za grupą w trakcie przemarszu, a także jazda samochodem pomiędzy postojami wypoczynkowymi. Powyższe nie dotyczy pojazdów służb pielgrzymkowych, posiadających Identyfikator Pojazdu WAPM.
 15. Pielgrzym nie może posiadać własnego transportu towarzyszącego ani korzystać z innych środków transportu poza pojazdami WAPM, które posiadają specjalne identyfikatory.

Dzieł 3: Zasady bezpieczeństwa epidemicznego

 1. Organizator na postojach i noclegach, w miarę możliwości, zapewnia Pielgrzymom dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego, a także kosze na odpady wyłożone jednorazowymi workami.
  Pielgrzym zobowiązany jest do regularnego dbania o higienę, dezynfekcję oraz bezpieczeństwo sanitarno-epidemiczne zwłaszcza poprzez stosowanie się do następujących zasad:
  a) przed rozpoczęciem codziennej aktywności, obowiązkowo należy umyć ręce, wodą z mydłem;
  b) zachować bezpieczną odległość od rozmówców, innych pielgrzymów, gospodarzy; wymagane są 2 metry zachowania dystansu społecznego, szczególnie w stosunku do osób spoza własnej grupy pielgrzymkowej;
  c) regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);
  d) starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
  e) dołożyć wszelkich starań, aby otoczenie z którym kontaktują się inni pielgrzymi – wszelkie przedmioty i sprzęty były czyste i higieniczne;
  f) należy unikać powitania poprzez podawanie ręki.
 2. Pielgrzymi powinni zaopatrzyć się w zapas środków ochrony osobistej, w tym maseczki, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni na 10 dni pielgrzymki. W przypadku, gdy uczestnikowi zabraknie ww. środków, Organizator jest zobowiązany do ich zapewnienia.
 3. Pielgrzym ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w prawidłowy sposób w sytuacjach, gdy wymagane jest to przepisami prawa (np. wejście do Świątyni), a także na każde żądanie Służb WAPM.
 4. Służba Medyczna oraz służba porządkowa, na polecenie Organizatora, są uprawnione do badania temperatury u pielgrzymów. Pomiar wykonywany jest przynajmniej raz dziennie u każdego pątnika, optymalnie – w sposób bezdotykowy, przez wyruszeniem na trasę danego dnia. W przypadku, gdy pomiar temperatury wyniesie powyżej 37°C, służby pielgrzymkowe kierują pielgrzyma na obserwację medyczną i ponowny pomiar temperatury. Jeśli temperatura rośnie – pielgrzym kierowany jest do Centrum Medycznego, które po konsultacji medycznej może odsunąć pielgrzyma od uczestnictwa w pielgrzymce.
 5. Pielgrzym, zapisując się na pielgrzymkę, wyraża zgodę na codzienny pomiar temperatury, a w wyjątkowych sytuacjach innych badań medycznych, umożliwiających rozpoznanie zakażenia koronawirusem. Służba Zapisów przed wydaniem Pakietu Pielgrzyma żąda złożenia stosownego oświadczenia.
 6. W przypadku wystąpienia u pielgrzyma niepokojących objawów infekcji górnych dróg oddechowych (podejrzenie zakażenia), pielgrzym jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Służbie Medycznej, która zapewnia odizolowanie go od innych pielgrzymów. Każdy taki przypadek zostaje zgłoszony Centrum Medycznemu, które podejmuje określone procedury. Pielgrzym zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do poleceń Służby Medycznej, a także akceptuje fakt, że w przypadku opisanym wyżej może zostać czasowo lub całkowicie odsunięty od udziału w pielgrzymce.
 7. Organizator informuje pielgrzymów, że w przypadku potwierdzenia zakażenia wszyscy uczestnicy pielgrzymki, mogą zostać poddani kwarantannie instytucjonalnej przez właściwe organy państwowe. Pielgrzymi zapisując się na pielgrzymkę akceptują ryzyko zakażenia koronawirusem, bycia objętymi kwarantanną lub izolacją i w tym zakresie nie są uprawnieni do wysuwania żadnych roszczeń wobec Organizatora.
 8. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia COVID-19, objęcia pielgrzyma kwarantanną przez organy państwa, a także odsunięcia przez Służbę Medyczną od udziału w WAPM, pielgrzym jest zobowiązany do zapewnia sobie transportu powrotnego z trasy pielgrzymki na własną rękę. Organizator nie zapewnia oraz nie finansuje transportu powrotnego, ani miejsca zakwaterowania na czas odbywania kwarantanny lub izolacji. Pkt 38 Regulaminu stosuje się odpowiednio, chyba że Organizator postanowi inaczej.
 9. Pielgrzymów zwiezionych do siedziby Centrum Medycznego obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu Centrum Medycznego aż do czasu rozwiezienia pielgrzymów na wyznaczone im miejsca noclegowe (po wejściu grup).
  Gdy z przyczyn medycznych Służba Medyczna lub Centrum Medyczne zalecą rezygnację z dalszego pielgrzymowania (wpis w karcie pielgrzyma), Pielgrzym kontynuuje swój udział wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność (możliwość kontynowania udziału nie dotyczy sytuacji wskazanych w pkt. 34 – związanych z podejrzeniem lub stwierdzeniem COVID-19).

Dział 4: Przepisy dyscyplinarne i końcowe

 1. Pielgrzym jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń wszystkich Służb WAPM, w szczególności Służb Porządkowych!
  Szef Służby WAPM wobec pielgrzymów reprezentuje Organizatora w zakresie powierzonych zadań.
 2. Za naruszenie Regulaminu, Pielgrzym może zostać upomniany przez Księdza Przewodnika WAPM lub, stosownie do wagi naruszenia, usunięty z pielgrzymki.
 3. Pielgrzymowi, który został dyscyplinarnie usunięty z pielgrzymki lub zrezygnował z udziału w pielgrzymce nie przysługuje zwrot ‘wpisowego’. Taka osoba sama pokrywa koszty powrotu do swojego miejsca zamieszkania. W przypadku osób niepełnoletnich wykluczenie z Pielgrzymki zobowiązuje rodziców do bezzwłocznego osobistego odebrania dziecka. Do tego czasu opiekę nad nim sprawuje pełnoletni opiekun.
 4. Zabrania się prowadzenia akcji reklamowych, jak również wszelkiej sprzedaży bez zgody Organizatora. Zgoda taka powinna być wyrażona w formie pisemnej.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas pielgrzymki.
 6. Organizator Pielgrzymki (w jego imieniu Służba Medialna) ma prawo do utrwalania wizerunku pielgrzymów, szczególnie w postaci zdjęć i filmów, oraz umieszczania ich na stronach internetowych Organizatora, a także w mediach społecznościowych. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zebranych materiałów w celach promocyjnych i archiwalnych.
 7. Organizator nie ubezpiecza pielgrzymów. W razie wypadku lub potrzeby hospitalizacji Pielgrzym powinien mieć prawo do świadczeń z powszechnego systemu ochrony zdrowia albo wykupione ubezpieczenie NNW oraz KL we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za koszty wynikłe z braku posiadania stosownych ubezpieczeń.
 8. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator, tzn. Rektorat Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 68.
  Dane osobowe zbierane są w zakresie niezbędnym do organizacji pielgrzymki, jej bezpiecznego i prawidłowego przebiegu, a także w celach promocji WAPM, zgodnie z pkt. 41 Regulaminu.
  Dane osobowe zbierane są oraz przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione przez Organizatora, co potwierdza identyfikator lub inny dokument, wydany przez Organizatora.
  Pielgrzym ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu realizacji ww uprawnień należy przesłać żądanie na: pielgrzymkawapm@gmail.com lub korespondencyjnie.
  Dane osobowe nie będą przekazywane na zewnątrz, chyba że wynikać to będzie z przepisów prawa lub z imperatywu bezpieczeństwa Pielgrzyma/ów (powyższe nie dotyczy upubliczniania wizerunku Pielgrzyma, na zasadach określonych w pkt. 41 Regulaminu). Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane.
  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pielgrzyma następuje w trakcie zapisu na WAPM. Wyrażenie zgody jest konieczne i wymagane do zapisania się na Pielgrzymkę. Wycofanie zgody lub żądanie usunięcia danych osobowych podczas trwania WAPM jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Pielgrzymce.
 9. Dane osobowe szczególnej kategorii (dane dot. zdrowia), o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zbierane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) i i) RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia publicznego, w związku z nałożonymi obowiązkami na Organizatora w wytycznych, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  Dane szczególnej kategorii zostaną usunięte niezwłocznie, gdy przestaną być niezbędne do wykonywanych zadań, nie później niż w ciągu 60 dni od zakończenia pielgrzymki.
 10. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie, również w trakcie pielgrzymki, szczególnie w celu dostosowania do nowelizowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub realizacji prawnych obowiązków, nałożonych na Organizatora. W przypadku wprowadzonych zmian, zostaną one niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej Pielgrzymki oraz w zwyczajowo przyjęty sposób, tj. w Poczcie Pielgrzymkowej.
 11. Prawo do interpretacji poszczególnych punktów regulaminu WAPM zastrzega sobie Brat Przewodnik Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej, ks. Mateusz Gawarski.

ZAŁĄCZNIK A:

Tabela kosztów udziału w 41. WAPM (WPISOWE)

Opłata wpisowa wraz z opłatą bagażową
(za całą pielgrzymkę)
225  PLN
Opłata wpisowa wraz z opłatą bagażową
(Dzieci 6-12 lat)
150 PLN
Opłata wpisowa wraz z opłatą bagażową
(Dzieci 0-6 lat)
Bezpłatnie
Opłata wpisowa wraz z opłatą bagażową (Rodzinna*)– *dotyczy wyłącznie kręgu osób, należących do tej samej najbliższej rodziny (tzn. Rodzice oraz ich własne dzieci) niezależnie od liczby osób biorących udział w WAPM) 450 PLN

ZAŁĄCZNIK B:

 1. Oświadczenie o byciu osobą zdrową, o którym mowa w pkt. 7 Regulaminu

Oświadczam, że jestem świadomy/a, że w 41. WAPM mogę wziąć udział wyłącznie jako osoba zdrowa, nie manifestująca jakichkolwiek objawów, które mogą wskazywać na zakażenie SARS-CoV-2. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zamieszkiwania z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych lub kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem pielgrzymki, nie mogę wziąć udziału z udziału w pielgrzymce i zobowiązuje się do dobrowolnej rezygnacji z udziału w 41. WAPM.

Oświadczam, że w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki będę / nie będę przebywał/a  poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku przebywania za granicą w okresie, o którym mowa wyżej, Pielgrzym przed odebraniem Pakietu Pielgrzyma jest zobowiązany do poinformowania Służby Zapisów o tym fakcie wraz z wymienieniem Państw, w których przebywał – zgodnie z §7. Regulaminu.

 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury oraz inne badania medyczne, o którym mowa w pkt. 31 Regulaminu

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury na zasadach określonych w Regulaminie 41. WAPM, a w wyjątkowych sytuacjach innych badań medycznych, umożliwiających rozpoznanie zakażenia koronawirusem.

 1. Oświadczenie o byciu „osobą zaszczepioną przeciw COVID-19”

Oświadczam, że w dniu rozpoczęcia Pielgrzymki będę „osobą zaszczepioną przeciw COVID-19”. w rozumieniu §3. ust. 2 pkt 14) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (z późn. zm.), a więc co najmniej na 14 dni przed wyruszeniem 41.WAPM przyjąłem/am lub przyjmę drugą dawkę szczepionki dwudawkowej lub pierwszą dawkę szczepionki jednodawkowej, zarejestrowanej w Unii Europejskiej – /lub będę osobą niezaszczepioną/. 

W przypadku odmowy złożenia powyższego oświadczenia, osoba na potrzeby Zapisów na WAPM uważana jest za „osobę niezaszczepioną”.

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych szczególnej kategorii

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, o którym mowa w pkt. 43 Regulaminu 41. WAPM, w celach i zakresie wskazanym w Regulaminie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii tzn. dot. zdrowia, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) i i) RODO, w tym w szczególności załączonego do niniejszego formularza rejestracyjnego „zaświadczenia o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19” lub „unijnego certyfikatu COVID”, celem weryfikacji statusu osoby  zaszczepionej (jeżeli załączono); a także innych danych medycznych dot. zdrowia tj. wyniki pomiarów temperatury, informacje o stanie zdrowia w tym zażywanych lekach, chorobach przewlekłych, uczuleniach na leki, a także wszelkich innych danych przekazywanych w tym zakresie Służbie Medycznej.

 1. Oświadczenie o akceptacji Regulaminu 41. WAPM

Oświadczam, że w pełni zapoznałem/am się z postanowieniami Regulaminu 41. WAPM, jestem świadomy/a spoczywających na mnie obowiązków oraz zasad panujących na Pielgrzymce i dobrowolnie zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 1. Wzór „Zgody rodzica / opiekuna niepełnoletniego pielgrzyma na udział w WAPM”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: Imię i nazwisko dziecka, PESEL w 41. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitalnej na Jasną Górę, w dniach  5 – 14 sierpnia 2021 r. Za tę decyzję biorę pełną odpowiedzialność.
Można się ze mną skontaktować pod numerem telefonu: Imię i nazwisko rodzica, numer telefonu, PESEL.
Na czas trwania 41. WAPM opiekę nad moim dzieckiem będzie sprawował(a) Pan(i): Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu, PESEL, Który(a) pielgrzymuje w grupie: ……………….. .
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, w tym danych osobowych szczególnej kategorii dot. zdrowia, przez Organizatora Pielgrzymki w zakresie niezbędnym do udziału i organizacji pielgrzymki, na zasadach określonych w Regulaminie 41. WAPM.

Zgodnie z pkt. 6 Regulaminu Formularz rejestracyjny za niepełnoletniego pielgrzyma wypełnia jego rodzic / opiekun – wyrażając pozostałe zgody i składając oświadczenia wymagane Regulaminem.

 1. Upoważnienie do odbioru Pakietu Pielgrzyma przez osobę trzecią 

Ja, Imię i Nazwisko, PESEL – upoważniam Pana / Panią ………………………………………………………………………. (Imię i Nazwisko osoby upoważnianej), PESEL: …………………………………………………………………, do odebrania w moim imieniu Pakietu Pielgrzyma 41. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. (podpis osoby Upoważniającej)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, o którym mowa w pkt. 43 Regulaminu 41. WAPM, na potrzeby ewidencji wydanych Pakietów Pielgrzyma. (podpis osoby Upoważnianej)

W imieniu osoby niepełnoletniej niniejsze Upoważnienie wypełnia i podpisuje jej prawny opiekun, który oprócz danych osobowych osoby (dziecka / podopiecznego), której Upoważnienie dotyczy, podaje obligatoryjnie własne dane osobowe w analogicznym zakresie!